Share
Subsidies voor starters

Later lezen?

6 FAQs over de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Start je een zaak, dan kunnen alle financiële beetjes helpen. Zo zijn er allerlei subsidies voor ondernemers in Vlaanderen en Brussel. Voor startende ondernemingen bestaan er ook specifieke steunmaatregelen, zoals een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing, ook wel de ‘BV-vrijstelling starters’ genoemd. De belangrijkste weetjes omtrent deze gunstmaatregel hebben wij samengevat in 6 FAQs.

6 faqs doorstorting bedrijfsvoorheffing.

1. Voor welke werkgevers geldt de BV-vrijstelling starters?

Werkgevers zijn verplicht om bedrijfsvoorheffing af te houden van de lonen van hun werknemers en deze door te storten aan de schatkist. Als duwtje in de rug, heeft de regering een gedeeltelijke vrijstelling van deze doorstorting van bedrijfsvoorheffing voorzien voor werkgevers die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werkgever valt onder het toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
  • De werkgever is maximum 48 maanden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven.
  • De werkgever is een kleine vennootschap of microvennootschap dan wel een natuurlijke persoon die op overeenkomstige wijze aan de criteria van kleine vennootschap of microvennootschap voldoet.

De begrippen kleine vennootschap en microvennootschap werden grondig uit de doeken gedaan in een interview met Luk Janssens, maar vraag gerust meer uitleg aan je boekhouder als je hierover meer wil weten. Opgelet, bezoldigingen betaald aan bedrijfsleiders komen niet in aanmerking!

2. Hoeveel bedraagt de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing?

Voor kleine ondernemingen bedraagt de vrijstelling 10% van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de door de werkgever betaalde of toegekende bezoldigingen. Voor de micro-ondernemingen wordt dit percentage verdubbeld naar 20%.

3. Vanaf wanneer kan deze steunmaatregel toegepast worden?

Deze steunmaatregel is van toepassing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015. Dat de vennootschap of eenmanszaak reeds voor die datum werd opgestart, is niet van belang zolang deze zich nog in een opstartfase bevinden (zie punt 4).

4. Hoe lang kunnen werkgevers aanspraak maken op de steunmaatregel? 

De vrijstelling geldt gedurende de eerste 48 maanden van de opstartfase en vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de eerste inschrijving van de werkgever in de KBO. Wanneer de werkgever een werkzaamheid verderzet die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op de eerste dag van de maand volgend op de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke of rechtspersoon. Dit is onder meer het geval bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap of wanneer een nieuwe onderneming wordt opgericht om een bestaande onderneming over te nemen.

5. Kan deze maatregel gecombineerd worden met andere vrijstellingsregelingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing? 

Ja, het is geen probleem om de steunmaatregel te cumuleren met andere stelsels die in een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voorzien (en dat zijn er intussen al heel wat!). Zo geniet een Young Innovative Company een BV-vrijstelling starters van 80% voor het gedeelte van de lonen dat betaald wordt aan sommige onderzoekers. In combinatie met de ‘BV-vrijstelling starters’ loopt die vrijstelling op tot 90 % wanneer het om een kleine vennootschap gaat en zelfs tot 100% wanneer het om een microvennootschap gaat.

6. Welke bewijzen moet de werkgever kunnen voorleggen om toepassing te kunnen maken van deze vrijstelling van doorstorting?

De werkgever moet beschikken over een nominatieve lijst met:

  • de volledige identiteit en het nationaal nummer van elke werknemer
  • het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen
  • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing met een gedetailleerde berekening

Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden van een startende kleine onderneming of een startende micro-onderneming.

Het is belangrijk dat je sociaal secretariaat op een correcte wijze toepassing kan maken van dit gunstregime. Daarom zal je een verklaring moeten ondertekenen dat je onderneming aan die voorwaarden beantwoordt. Neem hiervoor contact op met Liantis! Wij zullen je hierin begeleiden.

Download je e-book over rechtsvormen!

 

Met veel dank aan Luk Janssens

Bronnen

Door Barbara De Loor
03 mei 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.