DELEN
Ik wil starten als zelfstandige

Wat zijn de steunmaatregelen voor ondernemers in Brussel?

Tijdens de eerste jaren als startende ondernemer zal je waarschijnlijk veel moeten investeren in je zaak. Om het financieel wat gemakkelijker te maken kan je, als Vlaamse zelfstandig ondernemer, een beroep dan op verschillende geldschieters. In wat volgt, zetten we de voornaamste steunmaatregelen op een rijtje.

 

Participatiefonds Vlaanderen

Participatiefonds Vlaanderen kent ‘achtergestelde leningen’ toe. Dit houdt in dat andere schuldeisers dan Participatiefonds Vlaanderen voorrang krijgen en eerst worden betaald wanneer je bedrijf in moeilijkheden zou komen. Achtergestelde leningen worden door de banken beschouwd als ‘eigen vermogen’ en mee in rekening genomen als buffer bij problemen. Jouw onderneming beschikt zo over een gezondere financiële basis.

1. Startlening+

De Startlening+ is bestemd voor alle starters die hun zelfstandige activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefenen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De financiering is bedoeld voor materiële, immateriële en financiële investeringen of voor bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van je activiteit.

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

 • 4x de eigen inbreng (dit bedrag mag gedeeltelijk of volledig geleend worden)
 • € 100.000

De duur van de lening is minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar en er wordt gewerkt met een vaste intrestvoet van 3,00% per jaar.

Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening+ kan je je wenden tot UNIZO-Startersservice. De Participatiefondsadviseur gaat dan na of je in aanmerking komt voor de lening en ondersteunt je bij het opstellen van je dossier. Je kan ook terecht bij je bank.

2. Kmo-cofinanciering

Hoewel de Startlening+ exclusief voor starters is, kunnen natuurlijke personen (zelfstandigen in hoofdberoep) en/of rechtspersonen die langer dan 4 jaar bezig zijn, een beroep doen op de kmo-lening. Ook deze lening is bedoeld voor materiële, immateriële en financiële investeringen of voor bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van de zelfstandige activiteit.

Het maximumbedrag is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng
 • € 350.000

Je eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen, terwijl de tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) minstens

20% van de globale investeringsbehoefte is. De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar en de intrestvoet is gelijk aan de IRS-intrestvoet (basisintrestvoet op de markt voor investeringskredieten) voor de betrokken looptijd + 0.53%, met een minimum van 3%. 

Je kan een aanvraag indienen via één van de kredietinstellingen en investeringsfondsen waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft of BAN Vlaanderen indien een of meerdere business angels optreden als cofinancier.

 

Waarborgregeling

Als de bank je geen krediet kan verlenen, omdat je onvoldoende zekerheden of waarborgen kan bieden, is de Waarborgregeling mogelijks een goed alternatief. De Vlaamse Overheid stelt zich dan voor een deel borg van het krediet dat je nodig hebt. Het risico voor je bank verlaagt hierdoor, met als gevolg je kredietwaardigheid verhoogt. De waarborg is afhankelijk van je kredietbehoefte en je tekort aan zekerheden.

Hou ook rekening met de volgende voorwaarden:

 • Eenzelfde kmo kan via de Waarborgregeling tot een maximum van 750.000 EUR aan waarborgen gebruik maken. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk.
 • De waarborg kan hoogstens 75% betrekking hebben op het bedrag van je krediet.
 • Er moet een éénmalige premie betaald worden, die berekend wordt aan de hand van de omvang en de looptijd van de waarborg.
 • De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt bovenop de andere zekerheden die de bank je vraagt.

Ga zeker eens naar de website voor de Waarborgregeling.

 

Winwinlening

Dankzij de Winwinlening kunnen kmo’s in Vlaanderen (eenmanszaak of vennootschap) een goedkope privé-financiering genieten. Een particuliere kredietgever verstrekt een geldlening aan de kmo voor een periode van 8 jaar voor maximumbedrag van 50.000 EUR per kredietgever en 200.000 EUR per kmo. De betaalde interest is laag voor de ondernemer en de kredietgever kan op zijn beurt een jaarlijkse belastingvermindering (in de personenbelasting) genieten van 2,5% van het uitgeleende kapitaal. Ook het risico op faillissement van de ondernemer wordt voor de kredietgever gedeeltelijk ingedekt: hij/zij verkrijgt een éénmalige belastingvermindering ter waarde van het niet-terugbetaalde bedrag.

 

Microkredieten

Wie een eigen zaak wil opstarten of uitbouwen, maar niet terecht kan bij een (klassieke) bank voor een lening, kan kiezen voor een Impulskrediet  van Hefboom. Er zijn 4 formules:

 • Impulskrediet GO: voor wie zelfstandige is/wil worden in hoofdberoep (max. 20.000 EUR).
 • Impulskrediet PAKT: voor wie zelfstandige is/wil worden in bijberoep (max. 7.500 EUR).
 • Impulskrediet COOP: voor activiteiten via een activiteitencoöperatie (max. 5.000 EUR).
 • Impulskrediet START: voor de eigen inbreng bij de aanvraag van een startlening van het participatiefonds (max. 5.000 EUR).

 

Risicokapitaal en achtergestelde leningen

Wanneer je niet bij de bank terecht kan, biedt een risicokapitaalverschaffer in sommige gevallen een oplossing. Risicokapitaalverschaffers financieren via aandelenparticipatie, een (converteerbare) obligatielening of een achtergestelde lening. Zij worden blootgesteld aan het risico van de onderneming, waardoor zij investeren in ondernemingen die zeer sterk kunnen groeien en een hogere rendabiliteit kunnen realiseren. Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning; strategisch, operationeel en financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen.

Het is mogelijk dat de onderneming (tijdelijk) een vertegenwoordiger van de Risicokapitaalverschaffer moet toelaten in het beheer van de onderneming. Er wordt dan een investeringsovereenkomst opgemaakt en een exit plan, waarbij aan de risicokapitaalverschaffer een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden wordt gegeven, vóór de beslissing tot investeren genomen wordt.

Naast de privé-risicokapitaalverschaffers, heeft ook de Vlaamse overheid risicokapitaalverschaffers opgericht. Voor meer informatie kan je de website consulteren van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Via de subsidiedatabank voor ondernemers biedt het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network jou basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Naast subsidies zijn ook andere steunmogelijkheden in deze databank opgenomen.

 

Steunmaatregelen voor vorming en consultancy

Als ondernemer in het Vlaams Gewest kunnen 2 specifieke maatregelen onderscheiden worden.

 • Via de kmo-portefeuille beschik je jaarlijks over een subsidiebedrag dat afhankelijk is van de grootte van uw onderneming. Zo kunnen KO’s jaarlijks tot 10.000 EUR en MO’s tot 15.000 EUR subsidies op jaarbasis aanvragen. Deze bedragen zijn vrij te besteden door de kmo. Er zijn 4 pijlers: opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologische verkenning. Voor elke pijler kan je met een ondernemingsportefeuille ‘diensten’ aankopen bij een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener.
 • Voor strategische groeitrajecten via innovatie, transformatie of internationalisatie is de kmo-groeisubsidie Er kan gekozen worden tussen een interne (aanwerving) of externe (consultancy) versterking. Hiervoor is een subsidieplafond van 25.000 EUR/kmo op jaarbasis, met een subsidiepercentage van 50%. Beide zijn ook combineerbaar, met een maximum van 50.000 EUR. Het minimale projectbedrag moet 20.000 EUR bedragen.

 

Steun bij export en innovatie

De overheid verleent ook steun aan zelfstandige ondernemers voor export en innovatie. Zo kan je voor innovatiebegeleiding terecht bij de provinciale innovatiecentra of bij het  Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

 

Wil je ondernemen in Vlaanderen? Lees dan snel welke steunmaatregelen, zoals de Startlening+, of GO4FInance voor jou van toepassing zijn of bekijk de video met 5 interessante financieringsvormen.

 

Download je e-book met tips om je ondernemersplannen te financieren!

Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
05 september 2017