Share
Milieu en Vergunningen

Later lezen?

Heb je als zelfstandig ondernemer een milieuvergunning nodig?

Vandaag kan geen enkele onderneming nog om milieuzorg heen. Ook niet of nauwelijks milieubelastende sectoren moeten aan de slag gaan. Als zelfstandig ondernemer moet je rekening houden met heel wat milieuregels en met wetten op de ruimtelijke ordening. Ga daarom zeker na of je een milieuvergunning nodig hebt!

milieuvergunning

 

Wie heeft een milieuvergunning nodig?

Elke inrichting (fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen) die hinderlijk zou kunnen zijn voor het milieu of de mens, zijn opgenomen in een lijst die als bijlage bij het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem) is gevoegd, de zogenaamde indelingslijst. In het jargon spreken we van ‘hinderlijke inrichtingen’.

Het Vlarem deelt al deze ‘hinderlijke inrichtingen’ op in 3 klassen:

  • Inrichtingen van klasse 1 en 2 zijn milieuvergunningsplichtig
  • Inrichtingen van klasse 3 hebben een VLAREM-meldingsplicht

VLAREM bevat 61 rubrieken en tal van subrubrieken waarvan er een sectorgebonden of sectoroverstijgend zijn: zoals het lozen van afvalwater, elektriciteit en de opslag van gevaarlijke stoffen. Het is dus onvoldoende om enkel de sectorale rubriek die op een onderneming slaat, te kennen. De meeste KMO’s hebben immers stookinstallaties, compressoren, koelinstallaties, parkings of loodsen voor meerdere vrachtwagens, bussen, vorkheftrucks en/of werfwagens, stookolie- en/of dieseltanks, brandstofpompen, lozen bedrijfsafvalwater en/of pompen grondwater op, waardoor ze vaak onder meerdere rubrieken van de VLAREM-indelingslijst van hinderlijke inrichtingen vallen. In dat geval moet steeds de procedure voor de hoogste van toepassing zijnde klasse gevolgd worden.

Alle rubrieken uit de VLAREM-indelingslijst, die van toepassing zijn op de onderneming, moeten opgenomen zijn in de milieuvergunning of melding.

Consulteer de volledige indelingslijst van hinderlijke inrichtingen via de website van het Departement leefmilieu, natuur & energie.

 

Hoe vraag je een milieuvergunning aan?

De aanvraag van een milieuvergunning hangt af van de klasse-inrichtingen:

  • Voor een klasse 3-inrichting moet een standaard meldingsformulier worden ingevuld en overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.
  • Voor een klasse 2-inrichting moet in 7 exemplaren (aanvraagformulier plus bijlagen) aangetekend verstuurd worden naar of afgegeven tegen een ontvangstbewijs bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.
  • Voor een klasse 1-inrichting is de bevoegde overheid de Bestendige Deputatie van de provincie. Het vergunningsdossier dient in 10 exemplaren aangetekend verstuurd te worden of afgegeven tegen een ontvangstbewijs. Alle formulieren zijn te bekomen bij de gemeente.

Als je een vergunde inrichting overneemt van een andere exploitant, blijven de vergunningen geldig voor de toegestane duur. Je dient de overname wel vooraf te melden.

 

Met welke beslissingstermijnen moet je als zelfstandige rekening houden?

Ook dit is klasse-gebonden:

  • De maximale termijn voor een beslissing over een klasse 2-vergunningsaanvraag is 3 maanden. Deze termijn kan – met motivatie – éénmaal verlengd worden met anderhalve maand.
  • Voor een klasse 1-inrichting bedraagt de beslissingstermijn in eerste aanleg 4 maanden, deze is – gemotiveerd – verlengbaar tot 6 maanden. Daarna kan nog eventueel een beroepsprocedure volgen.

 

Wat houdt de koppeling tussen de milieu- en stedenbouwkundige vergunning precies in?

Het VLAREM voerde ook de koppeling van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in. Dit betekent dat een verleende stedenbouwkundige vergunning wordt geschorst, zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Als de milieuvergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de verleende stedenbouwkundige vergunning. Omgekeerd wordt een milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. Wanneer de stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd, vervalt de milieuvergunning. Dit heeft tot gevolg dat de werkzaamheden niet kunnen worden opgestart voordat beide vergunningen in orde zijn. Meer info vind je hieronder in de Startersgids

 

Download de startersgids!

Door Barbara De Loor
05 juni 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.