Share
Opstartformaliteiten

Let op voor schijnzelfstandigheid

Wil je starten als zelfstandige? Let dan op voor schijnzelfstandigheid, waarbij je strikt genomen toch actief bent onder het gezag van een werkgever. Dit wordt immers beschouwd als een vorm van sociale fraude die zwaar wordt bestraft.

schijnzelfstandigheid

 

Hoe definieert de wet een (schijn)zelfstandige?

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent waarvoor hij niet door een arbeidsovereenkomst noch door een statuut (ambtenaar) verbonden is. Dit kan een uitbater zijn van een eenmanszaak of een uitoefenaar van een vrij beroep, een helper of een meewerkende echtgenote. Maar ook een vennootschapsmandataris, een werkende vennoot of een vrije medewerker in een vennootschap.

Bij je keuze van de arbeidsrelatie met een persoon of bedrijf, moeten de feitelijke omstandigheden dus overeenstemmen met dit statuut. Dat wil zeggen dat je als zelfstandig ondernemer geen werknemer-werkgever relatie kan hebben met een onderneming.

 

Strengere controles

In de huidige wetgeving is het niet altijd helemaal helder wie werknemer is en wie zelfstandige. Willy Borsus (intussen vervangen door Denis Ducarme), minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO, Landbouw en Maatschappelijke Integratie gaf in februari 2016 daarom aan dat slecht gedefinieerde statuten beter zullen worden gecontroleerd. De volgende 4 aspecten dienen daarbij als leidraad:

  • de wil van de partijen zoals geformuleerd in hun overeenkomst
  • de vrijheid om de werktijd te organiseren
  • de vrijheid van organisatie van het werk
  • de mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen

De minister wil daarmee terugkeren naar de wetgeving van 2006, waarmee de specifieke criteria voor de risicosectoren worden weggelaten. Concreet gaat het om:

  • de bouwsector
  • de bewakings- en toezichtdiensten voor rekening van derden
  • het personen- en goederenvervoer voor rekening van derden
  • schoonmaakactiviteiten

Deze criteria bemoeilijkten de controles, wat resulteerde in verschillende interpretaties in plaats van een eenduidige richtlijn.

Instellingen als het RSVZ, de SIOD, de Nationale Arbeidsraad, ... zijn vragende partij om de fictieve vennoten en op de slecht gedefinieerde statuten strenger te controleren.

 Vul de Starters GPS in en start je route!

Stefanie Siekman
Door Stefanie Siekman
10 december 2018