Share
Ik ben werkgever

Aan welke werknemers bied ik een groepsverzekering aan?

Niet zomaar. Je moet rekening houden met enkele spelregels, zoals een consequent en gelijkwaardig (loon)beleid voor alle werknemers. Specifiek van toepassing op groepsverzekeringen is het eenheidsstatuut arbeiders & bedienden.

Welke werknemers groepsverzekering aanbieden

Je kunt er als werkgever niet om heen om aan al je werknemers een groepsverzekering aan te bieden, maar dit betekent niet dat elke werknemer dezelfde voorwaarden krijgt.
Zodra er een basisgroepsverzekering bestaat voor al je werknemers, blijft er een mogelijkheid over om een individuele werknemer iets meer aan te bieden.

Wat houdt het eenheidsstatuut arbeiders & bedienden voor aanvullende pensioenen in?

De bedoeling van de wetgever is om de toegang tot aanvullende pensioenopbouw aan te moedigen en te harmoniseren tussen arbeiders en bedienden. Immers, er bestaan veel groepsverzekerings-of sectorovereenkomsten waar enkel arbeiders of bedienden van een aanvullend pensioen genieten dat gefinancierd wordt door hun werkgever.
Sinds 2015 is het enkel nog mogelijk om een groepsverzekering af te sluiten voor ‘alle’ werknemers (arbeiders en bedienden). Vanaf 2025 moeten dan de onderlinge verschillen tussen arbeiders en bedienden weggewerkt zijn.

Moet je dan voor jouw werknemers hetzelfde budget voorzien?

De basisvoorwaarde blijft een gelijke behandeling voor arbeiders én bedienden maar je hebt wel de mogelijkheid om aan de categorie kaderleden en directie een toezegging te doen of gunstigere voorwaarden aan te bieden.

De brede laag aan werknemers bevindt zich echter buiten de groep van kaderleden en directie. Blijven er voor deze groep dan nog mogelijkheden over om het budget te spreiden? Jawel!

 • Andere categorieën van werknemers kunnen nog aan de groepsverzekering toegevoegd worden. Dit onderscheid moet wel vooraf getoetst worden aan de regels voor de gelijke behandeling van werknemers.
 • Een andere mogelijkheid is om een loongrens te bepalen, waarbij voor elke medewerker eenzelfde budget (percentage op loon) wordt toegekend. Het budget boven deze loongrens wordt dan toegekend voor zover de betrokken werknemer een loon heeft dat deze grens overschrijdt. Je kunt ook meer dan één loongrens voorzien.
 • Tenslotte kan er ook gewerkt worden met een functieclassificatie. In deze classificatie wordt elke werknemer geschaald op een aantal vooraf bepaalde parameters zoals bijvoorbeeld: leiding geven, beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid, kennis en ervaring.

Zo blijven er binnen de wettelijke context mogelijkheden om het budget te spreiden over je werknemers.

Kun je 1 werknemer een groepsverzekering aanbieden?

Als je slechts 1 werknemer in dienst hebt, dan kun je voor deze werknemer een groepsverzekering afsluiten.
Hou er dan wel rekening mee dat elke werknemer die later in dienst treedt, onmiddellijk aan dezelfde voorwaarden aansluit.

Kun je wachten om een nieuwe werknemer aan te sluiten in een groepsverzekering?

Er zijn enkele mogelijkheden om bij nieuwe en jonge werknemers toch uitstel te krijgen voor aansluiting:

 • Een nieuwe werknemer, ongeacht de leeftijd, verwerft bij indiensttreding het voordeel van een groepsverzekering. Je kunt als werkgever laten bepalen dat de opgebouwde pensioenrechten pas na één jaar individueel verworven zijn. Vertrekt bijvoorbeeld je werknemer in de loop van het eerste jaar om een andere horizon op te zoeken? Dan worden de gespaarde sommen niet toegekend aan de betrokken werknemer.
 • Werknemers die jonger zijn dan 25 jaar, kunnen tijdelijk uitgesteld worden van het voordeel van een groepsverzekering. Zodra de medewerker deze leeftijd bereikt, verwerft hij automatisch de aansluiting in de groepsverzekering.

Kan je één van mijn werknemers een hoger bedrag in de groepsverzekering toekennen?

Dat kan! We spreken dan van een individuele pensioentoezegging voor een loontrekkende (IPL).
Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 1. Er moet al een basisgroepsverzekering bestaan voor alle werknemers.
 2. De individuele toezegging moet occasioneel zijn. Zo kun je bijvoorbeeld als werkgever een dergelijke toezegging doen voor 1 werknemer van de 10.
 3. De IPL dient toegekend te worden voor de periode van 3 jaar voorafgaand aan het (brug)pensioen van de werknemer.
 4.  Je engageert je om jaarlijkse stortingen te verrichten.
 5. Samen met de basisgroepsverzekering mag het budget niet meer bedragen dan wat maximaal wettelijk toegelaten is (80%-regel).
  • De 80%-regel: het totale pensioen (wettelijk pensioen + aanvullend pensioen) mag niet hoger zijn dan 80% van de brutojaarbezoldiging van het laatste activiteitsjaar voor pensionering. Hier wordt met aanvullend pensioen bedoeld: het pensioen dat wordt opgebouwd in relatie met de beroepsactiviteit van loontrekkende en/of zelfstandige.

 

Verbeter je loonbeleid met een groepsverzekering

Henk Sanders
Door Henk Sanders
27 juli 2018