Share

Later lezen?

Wijziging in de procedure voor aanvraag van een beroepskaart voor Vlaanderen vanaf 1 januari 2022

Als je als buitenlander in België als zelfstandige wilt werken, dan heb je daarvoor een beroepskaart nodig. Vanaf volgend jaar verandert de procedure voor wie deze beroepskaart wil aanvragen voor Vlaanderen. We zetten hier de belangrijkste wijzigingen voor je klant op een rij.

De beroepskaart voor buitenlandse ondernemers

Wie moet de beroepskaart aanvragen?

Wie als buitenlandse ondernemer zich wil vestigen in België heeft een beroepskaart nodig als hij niet kan genieten van een vrijstellingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn, die niet gehuwd zijn met een Belg, geen erkend politiek vluchteling in België zijn …

Onderdanen van een EU-lidstaat of van Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland moeten geen beroepskaart aanvragen.

Is je klant niet zeker of hij al dan niet een beroepskaart moet aanvragen? Door het WSE-loket zal een simulator ter beschikking worden gesteld waarmee je als ondernemer kan nagaan of je vrijgesteld bent van een beroepskaart of niet.

Aanvraag ondernemingsnummer

Beschikt je klant over een verblijfsvergunning in België? Dan moet hij voordat hij een ondernemingsnummer kan krijgen eerst een beroepskaart aanvragen via het ondernemingsloket. De aanvraag moet worden ingediend bij het bevoegde gewest. Om te bepalen welk gewest bevoegd is, is de plaats van de vestiging de bepalende factor, en dus niet de plaats van de zetel of het domicilieadres.

Tot 31 december 2021: aanvraag voor beroepskaart Vlaams Gewest bij ondernemingsloket

Tot 31 december 2021 moet je klant zijn aanvraag bij het Vlaamse Gewest nog steeds bij het ondernemingsloket indienen als hij beschikt over een Belgische verblijfsvergunning. Als hij niet beschikt over een verblijfsvergunning, dan moet hij tot eind dit jaar zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke post in het land waar hij officieel verblijft.

Gaat het om een hernieuwing van een eerste beroepskaart die voor 1 januari 2022 was aangevraagd? Dan moet de aanvraag tot hernieuwing ook bij het ondernemingsloket gebeuren, zelfs na 1 januari 2022. Dit geldt ook voor administratieve wijziging van de beroepskaart zoals een adreswijziging.

Vanaf 1 januari 2022: online aanvraag voor beroepskaart Vlaams Gewest

Vanaf volgend jaar zal iedereen, ongeacht of je klant al dan niet al over een verblijfsvergunning in België beschikt, zijn aanvraag voor een beroepskaart online moeten indienen via de website van Werk en Sociale Economie (WSE) Vlaanderen. Dit geldt zowel voor aanvragen voor een nieuwe beroepskaart als voor wijzigingen van een bestaande beroepskaart (bijvoorbeeld nieuwe activiteiten van een bestaande beroepskaart).

Belangrijk: Vanaf 1 januari 2022 dient de klant rechtstreeks zijn aanvraag bij het WSE-loket in. Op termijn zal het ondernemingsloket de aanvraag als gemandateerde voor de klant kunnen indienen. We houden jullie op de hoogte zodra dit mogelijk is.

Hoe ziet de online procedure eruit? We overlopen hieronder de verschillende stappen.

Stap 1: Indienen aanvraagformulier

Eerst en vooral moet je klant het aanvraagformulier indienen dat op de website van WSE zal terug te vinden zijn. Het aanvraagformulier zal in het Nederlands, Frans en Engels ter beschikking worden gesteld.

In het formulier zullen een aantal gegevens worden opgevraagd, zoals de persoonlijke gegevens van je klant en waar hij officieel verblijft, de gegevens over de zelfstandige beroepsactiviteit die hij wil uitoefenen op Belgische bodem, de startdatum en een duidelijke omschrijving van de activiteiten.

Belangrijk: je klant moet zeker de datum waarop hij de aanvraag indient en zijn elektronische handtekening invullen op het aanvraagformulier.

Samen met de aanvraag zal je klant een aantal bijkomende bewijsstukken moeten toevoegen, zoals een kopie van zijn geldige paspoort, zijn gelijkgestelde reistitel of verblijfsvergunning van de aanvrager, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan zes maanden), een attest van kwalificatie niveau 4 of hoger (minstens een diploma secundair onderwijs) …

Belangrijk: Alle stukken die je klant indient, moeten worden vertaald naar een van de landstalen of naar het Engels door een beëdigd vertaler.

Stap 2: Beslissing ontvankelijkheid dossier

Wanneer de aanvraag en betaling voor de beroepskaart doorstromen naar de dienst Economische Migratie van het departement WSE, wordt je klant binnen de dertig dagen schriftelijk op de hoogte gebracht of zijn dossier volledig en ontvankelijk is.

Als er nog stukken in het dossier ontbreken, zal dit ook worden meegedeeld. Als er effectief nog stukken ontbreken, dan heeft de aanvrager dertig dagen de tijd, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgevingsmail, om de nodige stukken over te maken. Gebeurt dit niet op tijd, dan wordt zijn aanvraag onontvankelijk verklaard.

Stap 3: Toekenning beroepskaart

Als de beroepskaart wordt toegekend, zal je klant deze niet meer op papier ontvangen. Dit gebeurt enkel nog digitaal. De kaart zal geldig zijn voor een periode van 3 jaar.

Besluit je klant om zijn zelfstandige activiteit te onderbreken of zelfs volledig stop te zetten? Dan volstaat het om dit te melden aan de dienst Economische Migratie van het departement WSE.

Wanneer een aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken, dan geldt er een wachtperiode van één jaar vooraleer je kant een nieuwe aanvraag kan indienen.

Overgangsperiode

Tot 2 januari 2023 is er een overgangsperiode voorzien voor de aanvraag van een eerste nieuwe beroepskaart. De aanvraag voor een buitenlandse ondernemer kan nog steeds ingediend worden via het ondernemingsloket en zal in dit geval ook moeten beantwoorden aan de vereisten van het nieuwe decreet. Enkel volledige en betaalde aanvragen zullen door Vlaanderen onderzocht worden. Zodra het technisch mogelijk is, dient het ondernemingsloket de aanvraag onmiddellijk in via het WSE-loket.

Buitenlandse ondernemers zullen hun aanvraag nog steeds kunnen indienen via de Belgische diplomatieke post van het land waar ze officieel verblijven.

In de gevallen waarin de aanvraag via het ondernemingsloket of via de Belgische diplomatieke post wordt ingediend, haalt de ondernemer de papieren beroepskaart af bij het ondernemingsloket (en zal er in dit geval geen digitale aflevering van de kaart gebeuren).

Voordelen voor je klant

Door deze nieuwe procedure zal je klant vanaf volgend jaar om het even waar ter wereld zijn aanvraag voor een eerste nieuwe beroepskaart kunnen indienen. Bovendien zou de digitale procedure een snellere afhandeling van het dossier mogelijk moeten maken.

Belangrijk: Vanaf 1 januari 2022 zullen voorlopig enkel personen die beschikken over een geldige verblijfsvergunning in België en de bijhorende pincode kunnen inloggen op WSE-loket. Op termijn zal dit ook gelden voor een aanvrager die nog officieel in het buitenland woont.

Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest blijft voorlopig de oude aanvraagprocedure van kracht. Je vertrouwde consulent in het ondernemingsloket blijft voor je klaarstaan voor de aanvraag van een nieuwe, gewijzigde of hernieuwde beroepskaart voor je klant.

Als je klant een vestiging opent in Vlaanderen en dus zijn aanvraag voor een beroepskaart in Vlaanderen moet indienen, kan je ook nog steeds bij ons terecht om te weten welke documenten je klant moet verzamelen om een zo volledig mogelijk dossier in te dienen.

Zodra de beroepskaart is goedgekeurd of stopgezet, regelen we voor je klant alle administratieve formaliteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de btw …

Andy Hens
Door Andy Hens
17 december 2021

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.