Share
Actualiteit

Later lezen?

Bijdrageherziening voor 2020 ten vroegste voorzien vanaf half april 2022

In oktober vorig jaar informeerden we je dat de bijdrageherzieningen voor het jaar 2020 tijdelijk niet uitgevoerd mochten worden. Dit is te wijten aan de uitkeringen binnen het kader van het crisis-overbruggingsrecht, die niet afzonderlijk werden opgenomen in de belastingaangifte, hoewel deze bedragen vrijgesteld zijn van sociale bijdragen.

We geven je graag een stand van zaken over wanneer je klant zijn bijdrageherziening voor 2020 mag verwachten.

gevolgen starters en gevestigde zelfstandigen

De herziening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zoals je weet, krijgen zelfstandigen eerst voorlopige bijdragen aangerekend die later herzien worden op basis van het definitieve netto belastbare inkomen als zelfstandige van het betrokken jaar. Zo zullen de voorlopige bijdragen van 2020 herzien worden op basis van het netto belastbaar inkomen als zelfstandige van 2020.

Liantis sociaal verzekeringsfonds voert de herziening uit zodra het officiële inkomen door de FOD Financiën werd vastgesteld en via het RSVZ wordt meegedeeld. Liantis is zelf niet bevoegd om het inkomen vast te stellen of aan te passen en moet zich dus baseren op het inkomen dat meegedeeld wordt door de overheid.

 

Correcte eindafrekening vertraagd door crisis-overbruggingsrecht

In 2020 ontvingen heel wat zelfstandigen uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht. Voor zelfstandigen die winst en/of baten aangeven voor 2020, zijn de uitkeringen crisis-overbruggingsrecht (met uitzondering van de relance-uitkeringen) afzonderlijk belastbaar tegen 16,5%, binnen de beperkingen van de zogenaamde 4x4-regel.

Deze afzonderlijk belaste uitkeringen (en in geval van overschrijding van de 4x4 regel ook het gezamenlijk belaste saldo) worden voor deze belastingplichtigen als winst of baten gekwalificeerd. Het gevolg is dat deze uitkeringen vervat zitten in het inkomensbedrag dat de FOD Financiën vaststelt en via het RSVZ aan de sociale verzekeringsfondsen meedeelt.

Er zijn echter, ongeacht de fiscale kwalificatie, geen sociale bijdragen verschuldigd op uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht. Daarom moeten deze uitkeringen uit het netto belastbaar inkomen geweerd worden om te vermijden dat de definitieve bijdragen 2020 berekend worden op een foutieve (te hoge) grondslag. Om dat mogelijk te maken, werd een procedure van bijkomende gegevensuitwisseling met de FOD Financiën uitgewerkt. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad, waardoor wij op dit moment nog volop bezig zijn met de technische implementatie van deze procedure.

 

Wanneer mag de klant zijn bijdrageherziening 2020 verwachten?

De zelfstandige ontving in 2020 geen enkele uitkering in het kader van het crisis-overbruggingsrecht

Je klant mag ten vroegste vanaf half april 2022 de herberekening van de sociale bijdragen voor bijdragejaar 2020 verwachten.

Update: Ondertussen viel de bijdrageherziening van 2020 al bij heel wat van deze zelfstandigen in de bus. 

De zelfstandige ontving in 2020 één of meerdere uitkeringen in het kader van het crisis-overbruggingsrecht.

Voorlopig is het niet mogelijk om een bijdrageherziening uit te voeren voor je klant, omdat we op dit moment niet kunnen garanderen dat het inkomen waarop de definitieve bijdragen van 2020 berekend zouden worden correct is. Zoals hierboven aangehaald zijn we volop bezig met de technische implementatie van de procedure die werd uitgewerkt om dit op te lossen. We houden je verder op de hoogte.

Update: De bijdrageherziening van 2020 kan al voor een deel van deze zelfstandigen uitgevoerd worden. Voor de anderen wachten we nog op verdere info en instructies van de overheid en kan de bijdrageherziening 2020 nog steeds niet uitgevoerd worden.

De zelfstandige vroeg in 2020 uitkering(en) crisis-overbruggingsrecht aan, maar de aanvraag werd geweigerd omdat de wettelijke voorlopige bijdragen van 2020 te laag waren.

Je klant zal zijn bijdrageherziening ten vroegste vanaf de tweede helft van april 2022 ontvangen. Na deze bijdrageherziening volgt op korte termijn een nieuwe evaluatie van de oorspronkelijk geweigerde aanvragen om na te gaan of er alsnog recht is op een uitkering crisis-overbruggingsrecht. De zelfstandige die recht heeft op de uitkering zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Update: Ondertussen viel de bijdrageherziening van 2020 al bij heel wat van deze zelfstandigen in de bus. Daarnaast zijn we ook al gestart met de nieuwe evaluatie van de oorspronkelijke geweigerde aanvragen van de uitkering crisis-overbruggingsrecht van 2020. Wie recht heeft op de uitkering, zal binnenkort een bevestiging ontvangen. 

Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
27 april 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.