Share
Mijn beroep als accountant/belastingadviseur

Later lezen?

Nieuwe formaliteit bij neerlegging: verklaring afwezigheid bestuursverbod

Bij elke (her)benoeming van een mandataris moet je voortaan een extra stuk toevoegen bij de neerlegging van de publicatie bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.  

Het gaat meer bepaald over een ondertekende verklaring dat de (her)benoemde bestuurder geen bestuursverbod heeft opgelopen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

Optimaliseer je loon als bedrijfsleider met extralegale voordelen

Context

De wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden, die in werking trad op 1 augustus 2023, legt een nieuwe verplichting op.  

Bij elke benoeming of herbenoeming van onder meer een:

 • bestuurder  
 • zaakvoerder  
 • commissaris  
 • dagelijks bestuurder  
 • of vereffenaar van een rechtspersoon  

in een vennootschap, VZW, IVZW of stichting, moet bij de neerlegging van de publicatie bij de griffie van de ondernemingsrechtbank worden verklaard dat deze mandataris geen bestuursverbod heeft opgelopen. 

Ook bij oprichting van een vennootschap, VZW, IVZW of stichting zal een dergelijke verklaring nodig zijn. Bij oprichting worden immers ook altijd één of meerdere mandatarissen benoemd. 

Over welke bestuursverboden gaat het? 

De mandataris mag geen bestuursverbod of soortgelijk verbod hebben opgelopen, zoals onder meer:  

 1. een verbod om een (dagelijks) bestuursfunctie uit te oefenen;  
 2. een verbod om een functie uit te oefenen waarbij de macht wordt verleend om een onderneming te verbinden;
 3. een verbod om het bestuur uit te oefenen van een bijkantoor in België;
 4. een algemeen verbod om een onderneming uit te baten (zowel persoonlijk als via een tussenpersoon). 

Wie moet dit verklaren? 

De onderneming waar de persoon in kwestie het mandaat zal uitoefenen, moet verklaren dat de (her)benoemde mandataris geen veroordeling opliep bij een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

Wat als deze verklaring niet wordt meegestuurd? 

Als deze verklaring niet wordt ingevuld en ondertekend wordt meegestuurd naar de griffie van de ondernemingsrechtbank, dan zendt de griffie het volledige dossier in de praktijk terug naar de afzender.  

Pas wanneer het extra stuk wordt meegestuurd waaruit de afwezigheid van een bestuursverbod blijkt, zal de griffie het dossier behandelen. 

Wet vs. praktijk 

Deze praktijk wijkt wel af van wat er in de wet wordt voorzien. Bij gebrek aan een verklaring moet de griffie de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling op de hoogte brengen dat deze verklaring ontbreekt. Die kan dan via het Europese systeem nagaan of de betrokken persoon wel of geen beroepsverbod heeft opgelopen. In de praktijk zou dit een serieuze extra belasting betekenen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, vandaar de efficiëntere oplossing in de praktijk.

Waar vind je de in te vullen verklaring? 

De ondernemingsrechtbank Gent heeft een standaardformulier opgesteld dat moet worden ingevuld en ondertekend. Je vindt het document hier terug.  

Je kan dit model ook voor andere rechtbanken gebruiken. Voor de Franstalige rechtbanken moet je uiteraard een Franse versie neerleggen. 

Liantis zorgt ervoor 

Naast deze extra verklaring (verplicht sedert 1 augustus 2023), zijn er bij een neerlegging nog heel wat andere regels waarmee je rekening moet houden. 

Wenst je klant een mandataris te (her)benoemen of te ontslaan? Dan moet dit neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Daarna verschijnt de benoeming of het ontslag in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  

Hiervoor kan je terecht bij Liantis ondernemingsloket. Wij ontzorgen jou en je klant maximaal door: 

 • de notulen voor te bereiden waarin de benoeming of het ontslag van een mandataris wordt opgenomen; 
 • de publicatieformulieren voor te bereiden voor publicatie in het Belgisch Staatsblad; 
 • de ‘verklaring afwezigheid bestuursverbod’  al volledig in te vullen zodat de klant enkel nog moet tekenen;  
 • de nodige stukken op te vragen die vereist zijn voor de publicatie; 
 • de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank te doen; 

 

Wens je een publicatie te doen voor een (her)benoeming of ontslag?

Neem contact op  
Door Sharon Vandenbossche
25 oktober 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.