Share
Milieu en Vergunningen

Milieuzorg als ondernemer, hoe begin je eraan?

Als zelfstandige draag je de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het milieu. Een milieudossier en milieukalender kunnen je hierbij helpen. We geven je alvast enkele tips.

Milieuzorg

 

Stel een milieudossier samen

Voor wie in een bedrijf milieuzorg wil uitbouwen, is het aanleggen van een milieudossier een noodzakelijke basisstap. Hierin komen alle documenten en gegevens die volgens de milieuwetgeving moeten meegedeeld worden aan de overheid of op het bedrijf ter inzage moeten liggen. De toezichthoudende ambtenaren zullen bij een inspectie in de eerste plaats naar deze documenten vragen. Als alles overzichtelijk samengebracht is in één dossier, laat dat beslist een goede indruk na.

Ook als ondernemer is het aanleggen van zo’n milieudossier belangrijk om een overzicht te behouden. Heel wat maatregelen op milieuvlak zijn immers gekoppeld aan de vergunde activiteiten (milieucoördinator, milieujaarverslag, gemeentelijke of provinciale milieubelasting…) of het waterverbruik (vergoeding voor afvalwaterzuivering, bijdrage voor rioleringen, verplichte metingen…). Met deze gegevens binnen handbereik is het dan ook een stuk eenvoudiger om na te gaan of nieuwe verplichtingen en gewijzigde bijdragen een weerslag zullen hebben op je bedrijf. Het voorkomt ook onaangename verrassingen bij het ontvangen van de waterfactuur of een vergunningscontrole. Aan de hand van het dossier kan ook een verbeterplan opgesteld worden.

Door het samenstellen van het milieudossier en het opvolgen van de milieukalender, wordt de milieuproblematiek van de onderneming zichtbaar. De punten waaraan gesleuteld moet worden, springen daarmee meteen in het oog.

 

Gebruik een milieukalender

Tegen welke datum moet een aangifte afvalwater, een integraal milieujaarverslag… ingediend worden? Door het opmaken van een milieukalender ben je steeds op de hoogte. Ook andere, niet-verplichte onderdelen kunnen opgenomen worden. De milieukalender is het actieplan voor milieuzorg in de onderneming. Hierin worden alle wettelijke verplichtingen opgesomd en de datum waartegen ze vervuld moeten worden. De (niet-verplichte) elementen van milieuzorg krijgen ook een plaatsje in de kalender. Zonder deze elementen is het immers onmogelijk een zicht te krijgen op de milieudruk van de onderneming en zijn ook geen gerichte verbeteringen en kostenbesparingen mogelijk. Wanneer deze taken precies ingevuld worden en hoe vaak, zal afhangen van bedrijf tot bedrijf. Door ze een plaatsje te geven op de kalender worden het systematische opdrachten.

Voorbeelden:

  • Inventarisatie van hoeveelheden en facturen m.b.t. afvalstoffen, waterverbruik, energieverbruik, verbruik grond- en hulpstoffen… (bijvoorbeeld maandelijks)
  • Controle milieu- en exploitatievoorwaarden (jaarlijks)
  • Onderhoud stookinstallatie (jaarlijks of tweejaarlijks)
  • Informatieplicht verpakkingsverantwoordelijken (31 maart)

 

Ecologiesteun in Vlaanderen en Brussel

Vlaanderen

Naast algemene subsidies, bestaan er voor sommige milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen ook enkele steunmaatregelen, weliswaar onder voorwaarden. Zo is er de ecologiepremie, een subsidie aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Deze premie wordt bepaald door de performantie van de technologie (uitgedrukt in een ecologiegetal), de ecoklasse en de grootte van de onderneming (kleine en middelgrote onderneming of grote onderneming).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen steun voor technologieën op een Limitatieve Technologieënlijst (LTL) en steun voor strategische ecologie-investeringen.

  • Steun voor strategische ecologie-investeringen is mogelijk op voorwaarde dat het minimum investeringsbedrag 3 miljoen euro bedraagt.
  • De steun voor technologieën op de Limitatieve Technologieënlijst kunnen zowel milieu-investeringen als investeringen op energiegebied zijn.

Technologieën die al op andere manieren worden ondersteund, via groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten (bijvoorbeeld warmte-kracht-koppelingstechnologieën – WKK) komen niet in aanmerking voor een ecologiepremie en evenmin de technologieën die hiervan onderdeel uitmaken (zelfs niet als deze onderdelen wel op de LTL vermeld staan).

Opgelet: je moet eerst een aanvraag indienen en kan dan pas starten met de investeringen!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt steun ter beschikking aan ondernemingen die wensen te investeren in energiebesparingen. De investeringssteun verschilt volgens de grootte van de onderneming en het al dan niet beschikken over een gecertificeerd of gelabeld milieuzorgsysteem. Meer info via www.leefmilieubrussel.be.

 

Vragen?

De milieuwetgeving is een complexe materie. Gelukkig kunnen UNIZO-leden voor praktische ondernemersvragen terecht bij de UNIZO-ondernemerslijn op het gratis telefoonnummer 0800 20 750 of via e-mail.

 

Download de startersgids!

Stefanie Siekman
Door Stefanie Siekman
11 januari 2017